Skola och förskola

I Edeforsbygden finns goda möjligheter och närhet till förskolor och skolor som erbjuder kvalitativ utbildning och omsorg för barn. Tankeborgen Svartlå Fria är en av de skolorna, de fokuserar på en trygg och inspirerande lärmiljö för eleverna och den andra är som Harads skola erbjuder en engagerad undervisning där elevernas behov och utveckling står i centrum. För de yngre barnen finns Kids Corner Harads, en förskola som betonar barnens trygghet, glädje och hälsa, inspirerad av Reggio Emilia-pedagogiken. Tankeborgen Svartlå Fria erbjuder också förskola där de bland annat lär barnen att se olikheter som en tillgång och värna om varandras välmående med omsorg och empati. Med dessa utbildningsinstitutioner i närheten, säkerställs att barn i Edeforsbygden har tillgång till en positiv och stödjande lärandemiljö.

Harads skola är en trivsam F-6 skola som ligger vackert belägen vid Lule älv, ca 5 mil nordväst om Boden.

Välkommen till den lilla byaskolan med de stora möjligheterna!

Harads skola har ca 70 elever och ligger vackert beläget mitt i byn med en storslagen utsikt över Lule älv. Skolan har ett nära samarbete med bygdens olika aktörer. Vi har goda utflykts- och lektionsmöjligheter i skolans närområde, exempelvis elljusspåret med omkringliggande skog samt närheten till Ramdal där vi både har nära till älven och vår alldeles egna “Skolskog” med grillplats och vindskydd.

På skolan arbetar vi med elever från förskoleklass till och med årskurs 6 och här inryms också en fritidsavdelning. Undervisningens innehåll, såväl inom- som utomhus, följer Lgr22 och utifrån årskurs/ämne/intresse/årstid varierar vi våra arbetssätt.

Skolan består av tre byggnader. I den stora huvudbyggnaden hittar du rektor, fritidshem, förskoleklass, klasserna 1-2, 2-3, 4-5 och 5-6 samt hemkunskap, träslöjd, textilslöjd, musiksal, bildsal, NO-sal och Harads bibliotek. Skollunchen lagas och serveras i vår skolrestaurang som ligger i en fristående byggnad. Även vår idrottshall, badhus och styrkehall finner du i en fristående byggnad. Allt är dock samlat på samma område vilket innebär att vi verkligen har nära till allt!

Att lära av varandra i ett mångkulturellt sammanhang ser vi som en stor tillgång på vår skola. Hos oss möts olika erfarenheter, kunskaper och kulturer och tillsammans främjar vi en inkluderande miljö där alla ska känna sig välkomna! Våra vägledande begrepp mångfald, variation och gemenskap ska ge varje elev möjlighet att utvecklas till sitt bästa jag!

Kontakt:
Harads skola, rektor: 0921-629 37
E-post: peter.nordgren@boden.se
boden.se/utbildning/grundskola/harads-skola

Tankeborgen är en fri skola och fri förskola som drivs som en medlemsägd ekonomisk förening utan vinstintresse. Allt eventuellt överskott går direkt tillbaka in i verksamheten.

Skolan har ca 30 barn i år f-6 och förskolan har ca 17 barn. Tankeborgen har 14 anställda. Vi har tillgång till all specialkompetens som krävs. Hög personaltäthet med behörig personal på skola, fritids och förskolan. I dagsläget har vi i snitt en vuxen på 6 barn. Vi erbjuder förskola och skolbarnomsorg utan kostnad, du tjänar ca 12000:-/barn och år.

Små arbetsgrupper är en av många fördelar med en liten skola. Det ger lugn studiemiljö som är förutsättning för inlärning av de uppsatta läroplansmålen. Bra inne- och utemiljö. Vi har stora ljusa klassrum, gymnastiksal och matsal i huset, förskola och fritids har egna lokaler.

Vi har skogen inpå knuten och mycket verksamhet där. På skolgården har vi en egen isbana,egna odlingar och stora lekytor. All verksamhet i skola, förskola och fritids är under samma tak. Eget skolkök med hemlagad mat som uppskattas stort av både våra elever, personal och andra lunchgäster. Vi använder oss av svenska råvaror och närproducerat.

Vår profil är natur, kultur och företagsamhet vilket genomsyrar all verksamhet. Exempelvis genom det egna skolcaféet, med underhållning och försäljning. Sång, musik och teater är återkommande och naturliga inslag i den vardagliga undervisningen, tex får alla elever tidigt möjlighet att prova på flera olika instrument.

Svartlåmodellen är vår pedagogiska modell. Vi avslutar varje läsår med en gemensam skolresa där elever, föräldrar och personal deltar.

Kontakt:
Skola 073-8059039
Fritids 072-5049598
info@tankeborgen.se
tankeborgen.se

Kids Corner är en förskola som är inspirerad av Reggio Emilia-metoden. Fokus ligger på barnens trygghet, glädje och hälsa. Pedagogerna är nyfikna och uppmuntrar barnens utforskande. Barn ses som kompetenta individer som skapar sin egen kunskap genom interaktion med miljön, andra barn och vuxna. Verksamheten baseras på förskolans läroplan, LPfö-18, som betonar en helhetssyn på barn och deras behov av omsorg, utveckling och lärande.

Ledord:
– Trygghet
– Friluftsliv och hälsa
– Lust att lära
– Varje barn är unikt

Förskolan värdesätter utomhusvistelse och spenderar mycket tid utomhus, inklusive lek, måltider och vila. Närheten till naturen och lekparker uppmuntrar till fysisk aktivitet och upptäcktsfärder. Måltider tillreds ibland utomhus med hjälp av en Muurikka.

Barnen representerar många olika kulturer och språk. Förskolan arbetar med projekt som fokuserar på kulturella likheter och olikheter för att främja förståelse och samhörighet. Ett exempel på ett projekt är “Olika men lika bra”, som lyfter fram lärdomar från kulturella olikheter.

Förskolan betonar vikten av återbruk och återvinning. Barnen uppmuntras att vara kreativa och se värde i att använda och förnya det som andra kan betrakta som skräp. Detta främjar ett hållbart tänkande och lär barnen att allt inte behöver köpas nytt.

Kontakt:
070-365 83 89
info@kidscornerharads.se
kidscorner.nu

Vårt arbete och vår pedagogik följer läroplanen för förskolan, Lpfö 18. Se gärna mer på www.skolverket.se.

Förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande där vi lämnar vidare vetgiriga och nyfikna barn med demokratiska värderingar.

Vi arbetar med systematiskt kvalitetsarbete och pedagogisk dokumentation för att utveckla verksamheten och för att tydligt kunna utvärdera varje barns lärande samt hur vi ska gå vidare i undervisningen. Vi utgår ifrån barnens egna behov, tankar och idéer inom verksamheten i alltifrån hur vi lägger upp rutiner till hur vi utformar miljöer och undervisning.

Undervisningen sker på ett lustfyllt sätt som ska utmana varje barn på sin nivå där vi lägger särskild vikt på utevistelse och vi nyttjar vid tillfälle den natur vi har tillgång till utanför skolområdet. Vi använder gärna barnens rörelseglädje i undervisningssituationer. Vi ger barnen möjligheter till att utforska estetiska uttrycksformer där de har tillgång till skapande med många olika tekniker och material.

I vårt värdegrundsarbete vill vi att barnen ska se olikheter som en tillgång och värna om varandras välmående med omsorg och empati. Vi skapar trygghet hos barnen med kända rutiner och ansikten på förskolan.

Kontakt:
072-504 96 08
info@tankeborgen.se
tankeborgen.se/forskolan