KulturNord – Stärker kulturella & kreativa näringar

KulturNord drevs av filmskaparna Charlotta Lennartsdotter och Marianne Strand genom Edek och finansierades genom Region Norrbotten. Projektet hade sitt centrum i Harads och riktade sig till personer verksamma inom kulturella och kreativa näringar i hela Lule älvdal.

Projektet erbjöd:

• Stöd
Individuellt stöd för kreatörer och kulturentreprenörer genom coaching, rådgivning, workshops, slussning, hands on – hjälp med ansökningar mm.

• Synliggörande
Lokal konst och hantverksprodukter lyfts och visas i vår lokal på Servicepunkten i Harads.

• Samverkan
Vi samverkar och utbyter kunskap med andra kreativa noder i regionen.

• Mötesplats
Frukostmöten för våra målgrupper hålls regelbundet. Residens för kulturskapare planeras.

Bakgrund

Edefors Servicepunkt ligger strategiskt bra till för Boden och Jokkmokk. Här lever och verkar ett växande antal personer inom de kulturella och kreativa näringarna, t e x teater, film, foto, skrivande, musik, bildskapande, hantverk. I Harads finns också kulturföreningen Edefors Akademien som driver Vinterljus Filmfestival och Sommarljus Visfestival

Syfte & mål

KulturNord vill stärka utövare inom de kulturella och kreativa näringarna så att fler kan leva på sina talanger. Genom ett näringslivsperspektiv som grundar sig i kunskap om de specifika villkor som gäller för kulturskapande vill projektet ge redskap att mejsla fram tydliga affärsidéer, identifiera målgrupper, marknadsföra, använda digitala hjälpmedel, söka bidrag och bygga nätverk mm. Vissa kanske vill verka på heltid inom sitt yrke och andra hitta en passande nivå av utövande som kan förenas med annat arbete/andra uppdrag. Ett hållbart konstnärligt yrkesliv med tillgång till ett stödjande och inspirerande nätverk är projektets måtto.

KulturNord drivs utifrån vetskapen om den centrala roll de kulturella och kreativa näringarna spelar för orters styrka, attraktionskraft och kapacitet att uppfylla visionen om det goda livet.  Samtidigt är det så att konst och kultur behöver få finnas och utvecklas för sin egen skull.

Vi samverkar med andra aktörer i Norrbotten som Bodens, Jokkmokks och det lokala föreningslivet, Region Norrbotten/KKN, Go Business, Ebeneser, Vallje med flera kreativa noder.

Målet är att fler personer i upptagningsområdet ökar omfattningen av sitt kulturutövande, startar företag på hel-eller deltidsbasis och att de som redan driver företag stärks i sin profession. Ett annat mål är att det efter projektet ska finnas en stark samarbetsplattform (fysisk och digital) som driver utvecklingen vidare. En mer långsiktig plan är att skapa residensverksamhet för konstnärligt utbyte, stimulera lokala satsningar på barnkultur (kulturskola), kulturaktiviteter för alla åldrar och skapa uppdrag åt professionella inom KKN.